برای پزشکان

دکتریونسی دکتری علوم آزمایشگاه

دکتر خشایارمتخصص علوم  ازمایشگاه

دکترسوری متخصص علوم آزمایشگاه

دکتردرویش پزشک عمومی وکودکان و نوزادان

دکتر فرزادمنش متخصص زنان وزایمان

دکتر جودی متخصص ارولوژی

دکتر حاجی لو مشاور اعصاب و روان

خرداد ۳, ۱۳۹۷