لیست آزمایشات صفحه ۱

دانلود لیست آزمایشات

لیست آزمایش ها

برای جستجو آزمایش مورد نظر ، حرف اول آزمایش خود را در جدول انتخاب کنید (به طور مثال برای آزمایش TSH حرف T را انتخاب کنیدتمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دکتریونسی قابل انجام است .بیمه های طرف قرارداد
  • بیمه معلم
  • بیمه صادرات
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه اسمان
  • بیمه آسیا
  • بیمه اول
  • بیمه آرمان
  • بیمه کوثر
  • بیمه میهن
  • بیمه نفت
  • بیمه سلامت
  • بیمه تعاون
  • بیمه دنا
  • بیمه کشاورزی

   بیمه مرکزی

  • بیمه ملت

   بیمه ملی

   بیمه معلم

    بیمه سپه

   • بیمه سینا
  • بیمه رفاه

   • بیمه بنیاد
  • بیمه صادرات

   • بیمه بنیاد
  • بیمه تجارت
  • بیمه ایران
  • بیمه معلم
  • بیمه صادرات
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه اسمان
  • بیمه آسیا
  • بیمه اول
  • بیمه آرمان
  • بیمه کوثر
  • بیمه میهن
  • بیمه نفت
  • بیمه سلامت
  • بیمه تعاون
  • بیمه بنیاد
  • بیمه دنا
  • بیمه کشاورزی
  • بیمه مرکزی
  • بیمه ملت
  • بیمه ملی
  • بیمه معلم
  • بیمه رفاه
  • بیمه صادرات
  • بیمه سپه
  • بیمه سینا
  • بیمه تجارت
  • بیمه ایران

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح الی ۲۰ / پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۸

تهران،  میدان امام حسین(ع)خيابان نامجو  ایستگاه کاشیهانبش کوچه سعیدی مجتمع پزشکی کسری آزمایشگاه دکتر یونسی

لیست آزمایش ها

تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه دکتریونسی قابل انجام است

لیست آزمایش ها با حروف a (تغییر)

ASCA-A
ASCA (IgG)
Ataxia
ASO
Arylsulphatase A
Arthregryposis
Array CGh
APTT-LA
Apolipoprotein B
Apolipoprotein A1
APC-R
Antidepresseurs
Anti-PCP IgG-2
Anti-PCP IgG
Anti-Cerebellum
Anti TPO
Anti Thrombin III
Anti TB Ab (IgA)
Anti Strongyloides
Anti SS-B(La)
Anti SS-A(Ro)
Anti Sperm Ab
Anti smooth Muscle
Anti Smith Ab
Anti SCL-70 IgG
Anti PR3 (C –ANCA )
Anti Pneumonia(IgG)
Anti Pneumona(IgG2)
Anti Platelet Ab
Anti Phospholipid Ab (IgM)
Anti Pemphygus Ab (IgG)
Anti Parietal Cell Ab (I.F)
Anti Parietal Ab
Anti NMDA IgA
Anti NMDA AgM
Anti NMDA ab IgG
Anti NMD CSF
Anti Musk
Anti Mullerian Hormone
Anti MPO ( P – ANCA )
Anti MCV
Anti Islet Cell
Anti intrinsic factor
Anti Insulin
Anti Histone
Anti GM1 Ab (IgM)
Anti GM1 Ab (IgG)
Anti GAD
Anti Endomysial Ab (IgG)
Anti Endomysial Ab (IgA)
Anti DNA (ds)
Anti Desmoglein(1/EU90)
Anti Citrulinated Peptide
Anti Centromer Ab(Cenp B)
Anti Cardiolipin Ab(IgG)
Anti Cardiolipin Ab (IgM)
Anti Bordetella Ab
Anti Aquaporin-4(NMO Ab)
Anti –Jo- 1antibodeis
Angelman
Androstendione
ANCA
ANA(IF)
ANA (I.F)
Amylase serum
Amniocentesis
AMA
Alprazolam
Alport Syndrom
Alpha-Gliadin IgG
Alpha-Gliadin –(IgA)
Alpha Fetoprotein Fluid
Alpha Feto Protein (ECL)

لیست آزمایش ها با حروف c (تغییر)

CYTOLOGY
Cystatin C
Cyfra 21-1
Cyclosporine
CVS-Sandhoff
CVS Karyotyping
CVS
CSF ACE
Cryoglobuline
CRP High Sensitive
CRP (quantitative)
CRP
Creatin(ascitict)
CPK
Cortisol
Corneal dystrophy
Coombs.In
Coombs.D
Coombs Wright (CSF)
Conexin-26
Cold Agglutinine
Cohen Syndrome
Cockayne Syndrom
COAGULATION TESTS
Co.Wright
CMV-M CSF
CmV-M
CMV-G
CMV PCR
CMV Avidity
CMV Ag
Clonazepam
CK-MB
CIC
Cholesterol
Chloride
Chlamydia-G
Chlamydia (IgM)
Chlamydia (IgA)
Charcot Marie
Ch50
CF – Cystic fibrosis
Ceruloplasmin
Cell Free DNA
CEA (ECL)
CD8
CD8
CD7
CD7
CD68
CD56
CD5
CD5
CD45
CD4
CD34
CD3
CD3
CD22
CD21
CD21
CD20
CD20
cD2
CD2
CD19
CD19
CD18
CD16
CD14
CD10
CD10
CD-31
CD 59
CD 55
Carbamazepin
Calcium
CA-125 (Fluid)
CA-125 (ECL)
CA 72-4
CA 242
Ca 2+
CA 19-9 (ECL)
CA 15-3 (ECL)
C4
C3
C1q
C-peptide (2hr) (ECL)

لیست آزمایش ها با حروف d (تغییر)

DX0195
DX0194
DX0141
DX0025
Duchene Muscular
Dravet Syndrome
DR 70 (Onko-Sure)
Diphteria Ab (IgM)
Diphteria Ab (IgG)
Dihydrotestosterone
Digoxin
DHEA-S (ECL)
Derm

لیست آزمایش ها با حروف e (تغییر)

Exome
Estriol in urine 24 hrs
Estradiol (ECL)
ESR 1 hr.
Erythropoietin
Epilepsy
Epidermolysis Bullosa
ELECTROPHORESIS
EBV-M
EBV-G
EBV PCR
EBV Ab(VCA)-IgM (CSF)
EBV Ab(VCA)-IgG (CSF)
e.perep

لیست آزمایش ها با حروف f (تغییر)

Fungi PCR
Fungi culture
FTS
FTI
FTA-IgG
FTA-Ig M
Free testosterone
Free T4 (ECL)
Free T3
Free PSA Index
Free PSA (ECL)
Food Allergens(RAST)
Food Allergens
FNA
FMF
Fluid .Cul&S
Flow Cytometry
Fish
Fibrinogen
Fetuse Karyottping
Fertility
Fasting Blood Glucose
Fasciola Ab (IgM)
Fasciola Ab (IgG)
FactorX
Factor XI
Factor VIII
Factor VII
Factor IX
Factor I
Factor H
F31
F.S.H (ECL)

بیمه های

لیست آزمایش ها با حروف g (تغییر)

GTT
Glycogen Storaga disease
Glucagon
Globulin.serum
GH basal
GGT
Genetic Report Interpration
Genetic nephritic syndrome
GENETIC MOLECULAR DIAGNOS
Genetic – Cyto
Genetic
GCT
Gastrin
Gangliosidosis
GALT(Galactose 1
G6Pd(Quantitative)
G20210A PCR

لیست آزمایش ها با حروف h (تغییر)

Hydatic Ab (IgM)
Hydatic Ab (IgG)
HTLV I-II
HTLV Ab I & II
HSV1& PCR
HSV( PCR for CSF)
HSV Ag
HSV Ab-IgG (CSF)
HSV Ab II (IgM)
HSV Ab II (IgG)
HSV Ab I & II (IgM)
HSV Ab I & II (IgG)
HSV Ab I (IgM)
HSV Ab I (IgG)
HSV Ab 1+2 0IgM (CSF)
Hpv PCR
HORMONE ANALYSIS
Holt-Oram Syndrome
HLZ B52
HLA DR
HLA DQ
HLA B8
HLA B7
HLA B51
HLA B5
HLA B35
HLA B27
HLA ABC PCR
HIV P24 Ag
HIV I&II(Ab & P24Ag)
HIV Ab 1+2 (CSF)
High Resoloution Blood
Hg
HEV Ab
Hereditray Motorsensory
Hereditary Spastic
Hereditary Sensory
Hereditary peripheral Nevous
Hereditary Myopathy
Hereditary Muscular disease
Hereditary Muscular Disease
Hereditary Multiple
Hemoglobin
HEMATOLOGY
Hearing loss complete
Heareditary Multiple
HE4 (Human Epididymal)
HDV Ab
HDL
HCV Viral Load
HCV Genotyping
HCV Ab (Western Blot)
HCV Ab
HBS Ag
HBS Ab
HBeAg
HBeAb
HBCAb (Total)
Hb F
Hb Electrophoresis capillary
Hb A2
Hb A1c (by Capillary)
HAV Ab (Total)(ELFA)
Haptoglobulin
Hams Test
H.Pylori PCR
H. Pylori (IgM)
H. Pylori (IgG)
H. pylori (IgA)

لیست آزمایش ها با حروف i (تغییر)

IRON
Interpretation
Interleukin-6
Intellectual Disability
Insulin
Inhibin-P
Inhibin-B
Inhibin-A
Inhalant Allergens
Infliximab
Infantile Hepatitis
Infantile Epileptic
IMMUNOLOGY
Immuni-elec-Blood
IgM
IgG subclass 4
IgG subclass 3
IgG subclass 2
IgG subclass 1
IgG
IGFBP-3
IGF-1
IgE
IgA
Ichthyosis
I.U.I

لیست آزمایش ها با حروف j (تغییر)

Joubert syndrome & Related
JC-BK
JC virus PCR
JAK2

لیست آزمایش ها با حروف k (تغییر)

KRAST
KRAS Mutation
Krabbe disease
Kala Azar Ab(Ig M)

لیست آزمایش ها با حروف l (تغییر)

Lupus anti Coagulant
LkM
Liver cytosole 1
Lithium
Listeria PCR
Listeria Ab IgG
Listeria Ab (IgM)
Listeria Ab (IgG)
Liquid
Lipoprotein
Lipase
Leptospirosis Ab IgM
Leptospirosis Ab IgM
Leptospirosis Ab IgG
Leptospira
Leptin
Lead (Pb)
LE cell
LDH (Fluid)
LDH (Asitict)
Lamotrigin
Lafora Disease
Lact

لیست آزمایش ها با حروف m (تغییر)

Mycoplasma pneumonia
Muscular Dystrophy
Muscular Dystrophy
Mumps Ab-IgM (CSF)
Mumps Ab-IgG (CSF)
Mumps Ab (IgM)
Mumps Ab (IgG)
Mulltiple exostosis
Mucopolysaccharides
Mucopolysaccaridosis
MTHFR PCR
Monogenic disorders in
Mono Test
MLPA-DO
MLPA
Mitochondrial Whole
Mitochondrial Diseases
Mitochondrial
Microphthalmia
Microglobulin
Microcephaly Panel
Microcephaly Complete Test
MICROBIOLOGY
Mico deletion Y
Mg-semen
Metabolic Panel(Ortic Acid)
Metabolic neurologic
Metabolic Disorders
Metabolic Disease Panel B
Metabolic Disease Panel A
Metabolic Disease Panel
Mercury
Measles Ab-IgM (CSF)
Measles Ab-IgG (CSF)
Measles Ab (IgM)
Measles Ab (IgG)
MDUR802
MDUR802
Marfan Panel
Marfan & Aneurysm
Maple Syrup Urine Disease
Malonic Acidemia
Magnesium
Macroprolactin
M-AFP

لیست آزمایش ها با حروف n (تغییر)

Non-Syndromic hearing loss
NMP22
NMO CSF
Nitroprusside Urine Random
NF1-NF2
Neuron-Specific Enolase
Neorunal Ab Panel 2
NEONATAL SCREENING
NCL(Neuronal Ceroid
NBT
Nasal dis .(C&S)

لیست آزمایش ها با حروف o (تغییر)

Ova & Parasit
Osteogenesis imperfecta
Osteocalcin
Osmotic Fragility Test
Optic Athrophy
Onsult & Block
ONCOASSAY

لیست آزمایش ها با حروف p (تغییر)

Pseudo hypo aldosteronism
PSA (ECL)
Protein S
Protein Electrophoresis
Protein C
Prolactin (ECL)
Progressive Muscolarz
Progesteron (ECL)
Pro-calcitonin
Pro BNP
Primidone
Primary Ciliary Dyskinesia
Pregnancy test
PPD
Potassium
Pleural F.Cul.for BK
Platelet Count
Plasma Renin Activity
Plasma pyrovate
Plasma Normetanephrine
Plasma Norepinephrin
Plasma Metanephrine
Plasma Epinephrin
Plasma Ammonia
PKU PCR
PKHD1
Phosphorus
Phenytoin
Phenylalanine (HLPC)
Phenobarbital
Paul bounnel test
PATHOLOGY
PATHOLOGY
Pathology
Parvovirus Ab(IgM)
Parvovirus Ab (IgG)
Parvo Virus
PARTUS TEST (ph IGFBP-1)
PARASITOLOGY
Pap Smear
PAI type-1 844
PAI type-1 675
P.ANCA (Anti MPO)

یست آزمایش ها با حروف q (تغییر)

Quad
QF-Fetuse

لیست آزمایش ها با حروف r (تغییر)

Russell ( DRVVT)
Rubella Ig G Avidty
Rubella Ab (IgM)
Rubella Ab (IgG)
Rubella (PCR)
ROMA
Rheumatoid Factor
RF ( quantitative )
Retinitis Pigmentofa
Retic Count
Renin
RBC Morphology
R.P.R

لیست آزمایش ها با حروف s (تغییر)

Synovial F.D.S
Synovial F.C.BK
Sweat test
Stool PH
Stool Osmolality
Stool M2PK
Stool Lactoferrin
Stool Exam
Stool Culture
Stool Calprotectin
Stool – H pylori Ag
STONE ANALYSIS
SRY gene
Sputum Cytology
Sput.D.BK
Specific Gravity(Random)
Special Biochemistry
Sodium
Sn RNP-C
SLOS-Amnion
Skeletal Dysplasia
Sirolimus
SHBG
SGPT (ALT)
SGOT (AST)
Serum Myoglobin
Serum Free Lambda
Serum Free Kappa
Serum Copper
Serum Apearance
SEQUENTIAL
Selenium
SECOND TRIMESTER SCREENING
Scotch test
Sandhoff

لیست آزمایش ها با حروف t (تغییر)

Tyrosinemia NGS
Tyrosine (HPLC)
Type HPV
TUMOR MARKERS
Tuberous Sclerosis
TSH(Hypothyreose)
TSH
Troponin T
Troponin I
Treponema pallidum PCR
Transferin
Toxoplasma Ig G Avidity
Toxoplasma Ab (IgM)
Toxoplasma Ab (IgG)
Toxocara Ab (IgG)
Toxocara Ab (Ig M)
Toxo G CSF
Toxo Ab (IgM) (IFA)
Toxo Ab (IgG)(IFA)
Toxo Ab (IgG) (IFA)
Toxo (IgG)(IFA)
TOXICOLOGY
Total Lipid
Total galactose
Total Bile Acid
Topiramat Level
TNF-Alpha
TIBC
Thyroxine binding globuline
Thyroglobin
Thin
Therapeutic Drug Monitoring
Testosterone (ECL)
TB PCR
TB Blood
TB Ab-IgM (CSF)
TB Ab-IgG (CSF)
TB Ab-IgA (CSF)
T4
T3 Resine Uptake
T3

لیست آزمایش ها با حروف u (تغییر)

Urine VMA
Urine V.M.A 24hrs
Urine Uric Acid
Urine Urea
Urine Urea
Urine Urea
Urine Sugar Chromatography .TLC
Urine Sodium
Urine Protein
Urine Protein
Urine Proline 24 hr
Urine Porphyrine
Urine Phos
Urine Phos
Urine Oxalate
Urine Oxalate
Urine Osmoolarity
Urine Osmolality
Urine Normetanephrine(24hr)
Urine Norepinephrine (24h)
Urine NGAL
Urine Na
Urine Multi Drugs Screen
Urine Morphine Test
Urine Micro Albumin
Urine Mg
Urine Metanephrin
Urine K
Urine Immuno
Urine Hormone
Urine Homocysteine
Urine Homocystein
Urine Glucose
Urine Glucose
Urine Free Kappa
Urine Free Cortisol
Urine Epinephrin (24h)
Urine ElectroPhoresis
Urine Dopamin 24h
Urine Cytology
Urine cystine
Urine Cystein
Urine Cyotokeratine 8 & 18
Urine culture & Sensitivity
Urine Creatinine
Urine Creatinin
Urine Creatinin
Urine Cortisol
Urine Copper
Urine Copper
Urine Citrate
Urine Citrate
Urine Chloride
Urine Chloride
Urine Ceruloplasmin
Urine Calcium
Urine Ca
Urine Biochemistry Random
Urine Biochemistry 24 hrs
URINE ANALYSIS
Urine Amylase
Urine Amylase
Urine Aldosterone
Urine Album
Urine A.A Chromatography
Urin Free Lambda
Uric Acid
Ureacycle
Urea Breath Test (C14)
Urea
Unconjugated Estriol

لیست آزمایش ها با حروف v (تغییر)

VZV PCR
VZV Ab-IgM (CSF)
VZV Ab-IgG (CSF)
VZV Ab (IgM)
VZV Ab (IgG)
VLDL cholesterol
Vitamin-C
Vitamin E
Vitamin D3 (ECL)
Vitamin B12
Vitamin A
VDRL (CSF)
Valporate Na
Vaginal Direct Smear
V.M.A

لیست آزمایش ها با حروف w (تغییر)

Wright agg. Test
Wright (CSF)
Wound..D.C&S
Wiskott Aldrich Syndrome
Wilson Disease
Williams Syndrome Fish

لیست آزمایش ها با حروف x (تغییر)

Xeroderma Pigmentosa
Widal Agg. Test

لیست آزمایش ها با حروف y (تغییر)

لیست آزمایش ها با حروف z (تغییر)

Zinc

 

 

 

 

QF PCR

خرداد ۳, ۱۳۹۷